הסכם רישום שם מתחם (שם דומיין)

ברוכים הבאים לדי.אן.אס קלאוד בע"מ ("די.אן.אס קלאוד" או "החברה"), רשם דומיין . התנאים הבאים מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בקשר עם רישום שמות מתחם. התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. קרא את התנאים בקפידה. כדי לרשום או לחדש שמות מתחם באמצעות די.אן.אס קלאוד או מי מטעמה, ובין השאר באמצעות אתר האינטרנט שמפעילה החברה בכתובת www.DnsCloud.co.il ("האתר" או "אתר די.אן.אס קלאוד") עליך לאשר את הסכמתך לתנאים אלה. כשתאשר את הסכמתך לתנאים ייקשר חוזה מחייב בינך לבין די.אן.אס קלאוד. אם אינך מסכים לתנאים הללו ומבקש להימנע מקשירת חוזה מחייב עם החברה לא תוכל לרשום או לחדש את שמות המתחם, שאתה מעוניין בהם, באמצעות שירותי החברה.
שירותי החברה

די.אן.אס קלאוד מספקת שירותים של רישום שמות מתחם. החברה מורשה לספק שירותי רישום לשמות המתחם מהסוגים הבאים:
·    שמות מתחם גנריים - gTLDs - Generic Top Level Domains;
·    שמות מתחם בסיומות מדינתיות - ccTLDs - Country Code Top Level Domains.

 
שמות מתחם גנריים - gTLDs - Generic Top Level Domains
די.אן.אס קלאוד הינה רשם לשמות המתחם הגנריים: .com, .net, .org, .biz, .info, .name, .jobs, .mobi, .asia, .tel ו- xxx.
שמות המתחם נרשמים אצל מנהלי מרשם שמות מתחם (Registry Operators). כיום, מנהלי המרשם של שמות המתחם בסיומות הנ"ל הם: חברת VeriSign.Inc לסיומות .com, .net ו- name., חברת Public Interest Registry לסיומת .org, חברת NeuStar Inc. לסיומת .biz, חברת Afilias Limited לסיומת info., חברת Employ Media LLC  לסיומת .jobs חברת mTLD Top Level Domain LLC  לסיומת .mobi, חברת DotAsia Organization Limited לסיומת .asia חברת Telnic Limited לסיומת tel. וחברת ICM Registry LLC לסיומת xxx. הנך רשאי לרשום שמות אלה באמצעות האתר שלנו וכן לשנות את נתוני הרישום של שמות, שרשמת באמצעות האתר, ולהעביר את זכויות ההחזקה בשמות אלה.

 
שמות מתחם בסיומות מדינתיות - ccTLDs - Country Code Top Level Domains
בנוסף לרישום וחידוש שמות מתחם בסיומות שלעיל, די.אן.אס קלאוד מספקת שירותי רישום וחידוש לשמות מתחם בסיומות של מדינות שונות, לרבות (אך לא רק) il, cc, ac, ws, fm, של הסיומת eu של האיחוד האירופי ואחרים. מרשמי שמות המתחם הללו מנוהלים על-ידי גורמים שונים, בהתאם לסיומת שבחרת. הסכמתך לתנאי הסכם זה מעידה גם כי קראת והסכמת לתנאי הרישום של כל אחד ממנהלי המרשם הרלבנטיים לשם המתחם שבחרת לרשום או לחדש. רשימה מפורטת של תנאי הרישום, לרבות קישורים לתנאים אלה, .

 
כפיפות לכללי איגוד האינטרנט הישראליהנך מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לך שרישום וניהול שמות המתחם נעשים בכפוף לכללי הרישום של איגוד האינטרנט הישראלי (להלן: "כללי האיגוד" ו"האיגוד", בהתאמה). הנך מאשר בזה כי ניתנה לך הזדמנות מספקת לקרוא את כללי הרישום של האיגוד, כי קראת אותם בפועל וכי אתה מסכים להם. בכלל זה, הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך ואתה מסכים ש- (1) שמות המתחם נרשמים לתקופות אחזקה של שנה אחת ו – (2) הנך כפוף לכללי האיגוד ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם.
האיגוד אינו נושא כלפיך באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לרשם המוסמך.
אחריות האיגוד כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם - מוגבלת כאמור במפורש בכללי האיגוד.
הנך מצהיר בזה כי אתה מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לך כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם – אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד.
תפצה ותשפה את האיגוד בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה הנובעת מרישום שם המתחם, החזקתו והשימוש בו בניגוד לכללי האיגוד ו/או להוראות כל דין.
ידוע לך שבאפשרותך לפנות לנציב תלונות הציבור .
 
.
הדינים החלים על סכסוכים בינך לאיגוד הם דיני מדינת ישראל בלבד (בלא תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי שבהם) וסמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוזות המרכז או תל אביב בלבד.
בסעיפים אלה, "הרשם המוסמך" – רשם שמות-מתחם שהוסמך על-ידי האיגוד לרשום שמות-מתחם ואשר באמצעותו רשמת ו/או הנך מנהל את שם המתחם.
 
שמות מתחם בסיומת .uk
די.אן.אס קלאוד הינה רשם מוסמך מטעם מרשם השמות של הסיומת uk. (להלן: "מרשם .uk") לרישום שמות מתחם בסיומת  .ukובעלת הסמכות להעניק מכלול של שירותים בקשר עם שמות המתחם בסיומת זו. תוכל לרשום על שמך שמות מתחם באחת, או יותר מסיומות המשנה (Second Level Domains) הקיימות תחת הסיומת uk..
הנך מצהיר ומאשר בזה כי ידוע לך שרישום וניהול שמות המתחם בסיומת uk. נעשים בכפוף לכללי הרישום לסיומת uk. של מרשם uk.. הנך מאשר בזה כי ניתנה לך הזדמנות מספקת לקרוא את כללי רישום אלו, כי קראת אותם בפועל וכי אתה מסכים להם. בכלל זה, הנך מצהיר ומאשר כי ידוע לך ואתה מסכים ש- (1) שמות המתחם נרשמים לתקופת אחזקה מינימאלית של שנתיים ו – (2) הנך כפוף לכללי מרשם uk. ליישוב סכסוכים בקשר לזכויות בשמות מתחם בסיומת uk.
  
כיצד בודקים אם שם מתחם פנוי?
 
באפשרותך לבדוק אם שם מתחם פנוי בעזרת מערכת השאילתות באתר. יחד עם זאת, מרשם שמות המתחם מנוהל על-ידי מנהלי המרשם הרלבנטיים. אתה מצהיר ומאשר כי תוצאות החיפוש במערכת השאילתות עצמה אין בה בכדי להעיד על קיומה או היעדרה של זכות שלך או של כל גורם אחר בשם מתחם כלשהו. כך, גם אם בדקת ומצאת באמצעות מערכת השאילתות, כי השם פנוי - אפשר שקודם לכן או באותה עת נרשם על-ידי צד שלישי או שמרשם שמות המתחם לא עודכן במועד על-ידי מנהל המרשם הרלבנטי. כך, גם אם על פי מערכת השאילתות שם מתחם עדיין רשום על שמך על אף שלא עמדת בתנאי החידוש הקבועים בהסכם זה, הרי שייתכן ומערכת השאילתות טרם עודכנה.  
בהתאם, אתה מצהיר ומאשר כי די.אן.אס קלאוד אינה יכולה להבטיח ששם המתחם שביקשת לרשום על סמך מערכת השאילתות אכן פנוי וניתן לרושמו או שציון שמך כבעל זכויות בשם המתחם לפי מערכת שאילתות יש בו להעיד על זכויותיך בו. אך ורק אישורה של די.אן.אס קלאוד על רישום או חידוש שם המתחם שביקשת לרשום או לחדש יהווה ראייה לעניין רישום או חידוש השם. גם אם בדקת ומצאת באמצעות מערכת השאילתות, כי השם פנוי - אפשר שקודם לכן או באותה עת הוא נרשם על-ידי צד שלישי או שמרשם שמות המתחם לא עודכן במועד על-ידי מנהל המרשם הרלבנטי.
 
רישום שמות המתחם
די.אן.אס קלאוד איננה מנהלת את מרשמי שמות המתחם, אלא רק מספקת שירותי רישום. הרישום עצמו מבוצע על ידי מנהלי המרשם הרלבנטיים (מנהלי המרשם לשמות המתחם הגנריים, ומנהלי המרשם במדינות השונות לשמות מתחם בסיומות המדינתיות).
אתה מאשר את הסכמתך לאמור להלן: (א) מנהל המרשם הרלבנטי רשאי לקבל או לדחות כל בקשה לרשום או לחדש רישום של שם מתחם, לפי שיקול דעתו הבלעדי ומכל סיבה שהיא, לרבות אם סבר ששם המתחם שבחרת אסור ברישום על-פי כללי הרישום המחייבים אצלו; (ב) שם המתחם, שבחרת לרשום או לחדש את רישומו, לא יירשם על שמך עד שמנהל המרשם יבצע את הרישום או החידוש. לדי.אן.אס קלאוד אין שליטה על פעולת מנהלי המרשם ואין ביכולתה להתחייב מתי ואם בכלל שם המתחם יירשם על שמך בפועל; (ג) די.אן.אס קלאוד אינה אחראית לכל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה בגין כל פעולה, החלטה, מעשה או מחדל כלשהו שלהם - לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין דחיית בקשה לרישום או לחידוש רישום של שם מתחם, במקרה שרישום שם מתחם או חידוש הרישום לא יבוצעו בפועל וכן בגין כל התליה, השעיה או ביטול רישומו של שם מתחם. (ד) רישום שם המתחם שלך יהיה נתון להשעיה, ביטול או העברה בעקבות כל הוראה או מדיניות שהתקבלה על ידי ICANN, או בעקבות הליך כלשהו של די.אן.אס קלאוד או מנהל מרשם שאינו לא-עקבי עם הוראה או מדיניות שהתקבלה על ידי ICANN, (1) לתיקון טעויות ע"י די.אן.אס קלאוד או מנהל המרשם המתאים ברישום שם המתחם או (2) לפתרון סכסוכים בנוגע לשם המתחם.
הנך מצהיר ומסכים כי למנהל מרשם שמות המתחם בסיומת .biz הזכות לסרב, לבטל או להעביר כל רישום שם מתחם, כפי שיראה לנכון, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי כדי (1) להגן על שלמותו ויציבותו של רישום שמות המתחם בסיומת זו; (2) כדי לציית לכל חוק, תקנות או הוראות של רשויות האכיפה, במהלך הליך ישוב סכסוך; (3) כדי להימנע מכל אחריות, אזרחית או פלילית, שלו, של שותפיו, של חברות-בת שלו, ושל עובדיו ומנהליו; (4) כדי להימנע מהפרת ההסכם שנחתם בינו לבין לדי.אן.אס קלאוד בקשר עם שירות רישום שמות המתחם בסיומת זו; (5) כדי לתקן טעויות שנעשו על ידו או על ידי כל רשם אחר, בקשר עם רישום שם המתחם. מנהל המרשם רשאי גם להקפיא שם מתחם במהלך יישוב סכסוך.
הנך מצהיר ומסכים כי הגשת בקשה לרישום שם מתחם וכתובות דואר אלקטרוני בסיומת .name נעשית על בסיס "כל הקודם זוכה", למעט רישומי שמות מתחם הנעשים בעקבות הליך של ישוב סכסוך. כמו כן הנך מצהיר ומסכים כי על לפי דרישות הכשירות לרישום שם המתחם בסיומת זו (The Eligibility Requirements) ניתן לרשום שמות באחת מהקטגוריות הבאות:
 
Ÿ                השם האישי שלך (לרבות כינוי שלך המוכר בציבור, כמו שם בימה או כינוי ספרותי);
Ÿ                שם של דמות דמיונית, אם הזכויות בסימן המסחר או בסימן השירות בשמה של הדמות הן בבעלותך;
Ÿ                תווים נוספים - הנך רשאי להגיש לרישום שם אישי שלך, שאליו מצורפות ספרות, בתחילתו או בסופו, על מנת להבחין בין השם המבוקש על ידך לרישום לבין שמות אחרים.

 
מחלוקות משפטיות ויישוב סכסוכים
די.אן.אס קלאוד אינה צד לכל מחלוקת משפטית בסוגיית רישום שמות מתחם. די.אן.אס קלאוד תפעל בקשר עם רישום שמות כפי שיורו לה בתי המשפט בישראל וכפי שהיא מחויבת בהסכמים עם מנהלי מרשם שמות המתחם.
הגשת בקשה לרישום או לחידוש שם מתחם באחת הסיומותהגנריות (gTLDs) מעידה על הסכמתך גם לתנאי המדיניות האחידה ליישוב סכסוכים של UDRP - Uniform Dispute Resolution Policy) ICANN) כפי שמדיניות זו תהיה מעת לעת. יש לעיין במדיניות העדכנית באתר האינטרנט של ICANN בכתובת http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm. מדיניות יישוב הסכסוכים מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה. אתה מאשר בזאת, כי קראת והבנת אותה ומתחייב לנהוג לפיה.
הגשת בקשה לרישום או לחידוש שם המתחם בסיומת .biz מעידה על הסכמתך לכללי ה– UDRP וכן לכללי יישוב הסכסוכים של שמות מתחם בסיומת זו (RDRPThe Restrictions Dispute  -Resolution Criteria and Rules), כפי שיהיו מעת לעת. יש לעיין בכללים אלה בכתובות: http://icann.org/en/udrp/rdrp-policy.html. כללים אלה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה. אתה מאשר בזאת, כי קראת והבנת אותם וכי תנהג על פיהם.
הגשת בקשה לרישום או לחידוש שם המתחם בסיומת .info מעידה על הסכמתך לכללי ה– UDRP וכן לכללי יישוב הסכסוכים של שמות מתחם בסיומת זו (SCP - Sunrise Challenge Policy), כפי שיהיו מעת לעת. יש לעיין בכללים אלה בכתובת: http://www.afilias.info/register/dispute_resolution/sunrise_challenge_policy_revised.
הגשת בקשה לרישום או לחידוש שם מתחם בסיומת .name מעידה על הסכמתך לכללי ב– UDRP וכן לכללי יישוב הסכסוכים לעניין הכשירות לרשום שמות מתחם בסיומת זו (ERDRP  - Eligibility Requirements Dispute Resolution Policy). מנהל המרשם יהיה רשאי לערוך שינויים ותיקונים, מעת לעת, ב – ERDRP והודעה על כך תפורסם 30 יום מראש באתר של מנהל המרשם. יש לעיין בכללים אלה בכתובת: http://www.icann.org/en/udrp/erdrp-policy.html.
הגשת בקשה לרישום או לחידוש שם מתחם בסיומת מדינתית ובסיומת .eu מעידה על הסכמתך לכללי יישוב הסכסוכים של מנהלי המרשם הרלבנטיים לשם המתחם שבחרת לרשום או לחדש. רשימה מפורטת כללי יישוב הסכסוכים, לרבות קישורים לכללים אלה, .
 
הינך מאשר כי בכל מקרה בו מתגלע סכסוך משפטי בעניין הנוגע או עולה משימוש בשם המתחם, תגיש, בלי לפגוע בזכויות של סמכויות שיפוטיות אפשריות אחרות, לידי בתי המשפט (א) את כתובת מגוריך (ב) את מיקומה של די.אן.אס קלאוד.
שינויים בתנאי המדיניות לפתרון המחלוקות של מנהל מרשם שמות המתחם מהסוג שרשמת או חידשת, יחולו עליך באופן מיידי. המשך השימוש בשם מתחם שרשמת או חידשת יעיד על הסכמתך לתנאים החדשים הללו. אם אינך מסכים לתנאים החדשים הללו, תהיה רשאי לבקש לבטל את רישום שם המתחם שרשמת או חידשת או להעבירו לרשם שמות מתחם אחר (במקום שיש רשם אחר המנהל מרשם שמות מהסוג שבחרת לרשום). אתה מסכים בזאת במפורש, שביטול או בקשת העברה כאמור יהוו את הסעד היחיד שתהיה זכאי לו במקרה זה וימצו את זכויותיך כלפי די.אן.אס קלאוד.
 
 
הצהרותיך
הנך מצהיר ומאשר בזאת כלפי די.אן.אס קלאוד, כדלקמן: (א) כל המידע, הפרטים, הנתונים, המצגים וההצהרות שמסרת בעת הגשת הבקשה לרישום שמות המתחם או לחידוש רישומם, הינם נכונים, מלאים, מעודכנים ומדויקים ויעודכנו על ידך, כפי שיידרש הדבר מעת לעת; שימוש או מתן מידע שגוי או שקרי עשוי להיחשב להפרה של מדיניות הרישום. במקרה שהרישום או מדיניות ICANN דורשים ולידציה ו/או אימות של נתוני רישום הינך מתחייב בזאת לשתף פעולה ולספק נתונים אלה. במקרה של מתן מידע ליצירת קשר לא מדויק הקשור לשם דומיין, או במקרה של הפרות של רישום WHOIS או מדיניות ICANN די.אן.אס קלאוד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את שמות הדומיין; (ב) אינך מנוע, על פי כל דין או הסכם להתקשר בהסכם לרישום שם המתחם; (ג) הינך מתחייב לוודא כי רישום שם המתחם אינו מפר זכויות של צד שלישי, ובפרט אינו פוגע בסימן מסחר רשום או שאינו רשום, אינו גוזל מוניטין של צד שלישי ואינו מונע או מכביד על גישה לעסק או שירות של צד שלישי. ידוע לך ואתה מסכים לכך שזו אחריותך הבלעדית לבדוק אם קיימות זכויות כלשהן של צד שלישי שרישום שם המתחם מפר אותן או פוגע בהן, וכי די.אן.אס קלאוד או מנהל מרשם שמות המתחם אינם צריכים לבצע בדיקה כאמור, ואינה מבצעים אותה בפועל אלא נוהגים על בסיס הכלל "כל הקודם זוכה" (First Come first Served), אלא אם נקבעה שיטה אחרת במפורש (ד) שם המתחם נועד לשמש אותך בתום-לב לצרכיך האישיים או המסחריים; (ה) אינך רושם או מחדש את שם המתחם, ואין בכוונתך להשתמש בו, לצרכים שאינם חוקיים על-פי דיני מדינת ישראל.
בבקשתך לרשום שם מתחם תחת הסיומת .biz הנך מצהיר כי: (א) תעשה בשם המתחם שימוש בתום לב למטרות עסקיות או מסחריות ולא למטרות פרטיות בלבד או למטרות מכירה, סחר או השכרה של שם המתחם, או למטרות הצעה ללא הזמנה (unsolicited offer) למכור, לסחור או להשכיר את שם המתחם; (ב) כל המידע, הפרטים, הנתונים, המצגים וההצהרות שמסרת בעת הגשת הבקשה לרישום שמות המתחם או חידוש רישומם, הינם נכונים, מלאים, מעודכנים ומדויקים ויעודכנו על ידך, כפי שיידרש הדבר מעת לעת; שימוש או מתן מידע שגוי או שקרי עשוי להיחשב להפרה של מדיניות הרישום. במקרה שהרישום או מדיניות ICANN דורשים ולידציה ו/או אימות של נתוני רישום הינך מתחייב בזאת לשתף פעולה ולספק נתונים אלה. במקרה של מתן מידע ליצירת קשר לא מדויק הקשור לשם דומיין, או במקרה של הפרות של רישום WHOIS או מדיניות ICANN די.אן.אס קלאוד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את שמות הדומיין (ג) אינך מנוע, על פי כל דין או הסכם להתקשר בהסכם לרישום שם המתחם; (ד) שם המתחם קשור באופן סביר לתחום עיסוקך הנוכחי או לתחום עיסוקך הצפוי בעת שהגשת את הבקשה לרישום שם המתחם.
בבקשתך לרשום שם מתחם וכתובות דואר אלקטרוני תחת הסיומת .name הנך מאשר כי למיטב ידיעתך, הפריט רשום ("פריט רשום" מתייחס לשם מתחם במרחב הסיומת name., העשוי להיות בנוי משתיים או יותר רמות, או כתובת דואר אלקטרוני ברמה שנייה או רישום מגן או כל רישום אחר ב- name., שלגביו מנהל המרשם או שותף העוסק באספקת שירותי מרשם מנהל מידע במסד נתונים של המרשם, מארגן אספקה כזו, או מפיק הכנסות מאספקה כזו) רשום בהתאם לדרישות הכשירות (Eligibility Reuirements) של name.; (ב) נותן את הסכמתך לשימוש, העתקה, הפצה, פרסום, שינוי וכל עיבוד נוסף של המידע הפרטי של הפריט הרשום שלך ע"י מנהל המרשם והממונים מטעמו; (ג) מתחייב לתקן ולעדכן באופן מיידי את מידע הרישום של הפריט הרשום במהלך תקופת הרישום של הפריט הרשום; (ד) מסכים להיות כפוף לדרישות והתנאים של ההשקה הראשונית של הסיומת name., כולל וללא הגבלה של תקופת ה-sunrise ושל תקופת ה-landrush, וכן למדיניות יישוב הסכסוכים של ה-Sunrise, וכן מקבל כי למנהל המרשם ו/או לדי.אן.אס קלאוד אין כל אחריות מכל סוג שהוא לכל הפסד או חבות הנובעים מההליכים והתהליכים הקשורים לתקופת ה-Sunrise או תקופת ה-Landrush, כולל, וללא הגבלה ל: (1) יכולתך או אי יכולתך לקבל פריט רשום במהלך תקופות אלו, ו-(2) התוצאות של סכסוך כלשהו בנוגע לרישום sunrise; (ה) הנך מקבל ומסכים כי מנהל המרשם ו/או די.אן.אס קלאוד שומרים על זכותם לא להסכים, לבטל או להעביר כל רישום או עסקה, או להעמיד כל פריט/ים רשומים במצב של נעילת מרשם, החזקה, או מצב דומה, או בנוסף עבור הפניית דואר אלקטרוני ברמה השנייה ליישם החנקה/חסימה ו/או הגבלות גודל, כפי שהן רואות לנכון, ועל פי החלטתן הבלעדית על מנת (1) להגן על שלמות ויציבות המרשם; (2) לעמוד בכל דרישות של חוקים מתאימים, כללי או דרישות ממשלה, בקשות של סוכנויות לאכיפת החוק, או כל הליך ליישוב סכסוכים; (3) להימנע מכל חבות, אזרחית או פלילית, מצד של מנהל המרשם ו/או די.אן.אס קלאוד, וכן מצד שותפיהם, חברות בנות, מנהלים, ועובדים; (4) בהתאם לתנאים של הסכם רישום זה או (5) על מנת לתקן טעויות של מנהל המרשם או כל רשם בקשר לרישום הפריט הרשום. מנהל המרשם ודי.אן.אס קלאוד שומרות בנוסף על זכותן להעמיד במצב של נעילת מרשם, החזקה, או מצב דומה פריט רשום במהלך יישוב של סכסוך. (ו) מתחייב לעמוד בדרישות הבאות: (1) סטנדרטים, מדיניות, הליכים ונוהגים של ICANN אשר לגביהם יש למנהל המרשם אחריות מעקב בהתאם להסכם מנהל המרשם או כל הסדר עם ICANN; (2) סטנדרטים אופרטיביים, מדיניות, הליכים ונוהגים עבור סיומת name. אשר נקבעים מעת לעת על ידי מנהל המרשם באופן שאינו-שרירותי והמחייב את כל הרשמים, כולל שותפים של מנהל המרשם, ואשר הינם תואמים לסטנדרטים, מדיניות, הליכים ונוהגים של ICANN ולהסכם מנהל המרשם עם ICANN. בין הסטנדרטים אופרטיביים, מדיניות, הליכים ונוהגים של מנהל המרשם נכללים אלו המצויינים בנספח E (Exhibit E) של הסכם המרשם-רשם המופיע בכתובת http://www.icann.org/tlds/agreements/name/registry-agmt-appf-03jul01.htm. סטנדרטים אופרטיביים, מדיניות, הליכים ונוהגים נוספים או מעודכנים של סיומת name. ייכנסו לתוקף בתוך שלושים יום מהודעה של מנהל המרשם לדי.אן.אס קלאוד.
 
 
הצהרת נציג הפועל למען צד שלישי
אם אתה מזמין שמות מתחם או מחדש רישומם של שמות מתחם עבור צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב כלפי די.אן.אס קלאוד, כי: (א) אתה מוסמך כדין לייצג אותו צד שלישי ולחייבו בהסכמתך להסכם זה; (ב) הפעולות שתבצע בקשר עם שמות המתחם יזכו ויחייבו את הצד השלישי, שבשמו אתה פועל; (ג) הודעת לצד השלישי על התנאים הקבועים להלן ביחס לשימוש בפרטיו והצגתם ברבים, וקיבלת את הסכמתו המפורשת לכך; (ד) אתה תשפה את די.אן.אס קלאוד, עובדיה, מנהליה, מי מטעמה ואת מנהל המרשם הרלבנטי לשם המתחם שביקשת לרשום או לחדש, במקרה שיתברר כי הצהרותיך והתחייבויותיך אלה אינן נכונות או אם הצד השלישי, שבשמו אתה פועל, יתכחש למחויבותו להוראות הסכם זה ו/או אם די.אן.אס קלאוד תימצא חבה לאותו צד שלישי חבות כלשהי עקב טענות שיעלה כלפיה בקשר לרישום השם בכל מוסד שיפוטי או בכל מסגרת שהיא ליישוב סכסוכים.   
 
 
פרטים שגויים
בעת הזמנת שם מתחם באמצעות די.אן.אס קלאוד, או בעת חידוש הרישום של שם מתחם, הנך מתבקש למסור פרטים שונים. אם תמסור פרטים שגויים, די.אן.אס קלאוד לא תוכל להבטיח שיסופקו לך השירותים שתזמין באמצעותה, או שניתן יהיה ליצור איתך קשר במקרה הצורך , ובהתאם הינך מצהיר כי די.אן.אס קלאוד אינה אחראית על כל פגיעה שהיא בזכויותיך העלולה לנבוע ממסירת פרטים שגויים ו/או בלתי מדויקים כאמור, לרבות אי רישום או אי חידוש שם מתחם.. אנא הקפד איפוא למלא בתהליך ההרשמה פרטים מדויקים ועדכניים. במקרה של שינוי בפרטים עליך לעדכנם באמצעות ניהול החשבון באתר.
שימוש או מתן מידע שגוי או שקרי עשוי להיחשב להפרה של מדיניות הרישום. במקרה שהרישום או מדיניות ICANN דורשים ולידציה ו/או אימות של נתוני רישום הינך מתחייב בזאת לשתף פעולה ולספק נתונים אלה. במקרה של מתן מידע ליצירת קשר לא מדויק הקשור לשם דומיין, או במקרה של הפרות של רישום WHOIS או מדיניות ICANN די.אן.אס קלאוד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק או להשעות את שמות הדומיין.

כל אחד מהמקרים להלן, יהוו הפרה יסודית של הסכם זה וישמשו בסיס לביטול רישום שם המתחם:
א.    המצאת פרטים שגויים או בלתי מדויקים בכוונה תחילה, במסגרת הבקשה לרישום שם המתחם;
ב.    הימנעות מכוונת מעדכון הפרטים שסיפקת;
ג.    הימנעות מכוונת ממתן תשובה בתום לב לבדיקות וחקירות שתערוך די.אן.אס קלאוד בנוגע לדיוק ושלמות הפרטים שמסרת, בתום 15 יום מפנייתה הראשונה של די.אן.אס קלאוד.

 אתה מסכים להודיע לדי.אן.אס קלאוד בתוך חמישה (5) ימי עסקים על כל שינוי במידע שסיפקת בנוגע לשם המתחם או בתהליך ההרשמה. האחריות לספק ולשמור מידע מדויק חלה עליך. מחדל שלך, מסיבה כלשהי, לספק לדי.אן.אס קלאוד מידע מדויק ואמין בתחילה או באופן מתמשך, ייחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ובסיס להשעיה ו/או ביטול שם המתחם. מחדל מצידך, מסיבה כלשהי, להשיב לפניה של די.אן.אס קלאוד בתוך חמישה (5) ימי עסקים, ייחשב הפרה יסודית של הסכם זה, ובסיס להשעיה ו/או ביטול שם המתחם. אתה מסכים לשמור עותק תיעוד של חשבונית רכישת שם המתחם שלך.

הינך מסכים לספק עבור כל שם מתחם הרשום על ידיך, את הנתונים הבאים הנדרשים: כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ואם זמין, מספר פקסימיליה, שם המחזיק בשם המתחם, ואם שם איש הקשר או איש קשר טכני או מנהלי או שם לחיוב - שונה משם המחזיק - אותו המידע עבור כל אחד מהם.

הינך מסכים ומאשר כי רישום שם המתחם דורש מידע ליצירת קשר מלא או חלקי, ומידע זה ישותף עם מנהל המרשם לשימושו, העתקתו, הפצתו, פרסומו, שינויו או עיבוד אחר. כנדרש מידע זה חייב להיחשף לציבור באמצעות מאגר WHOIS, ומנהל המרשם מחויב להנגיש את המידע לציבור באמצעות מאגר WHOIS. גם די.אן.אס קלאוד וגם מנהל המרשם, יצטרכו לארכב את המידע. הינך מסכים בזאת ונותן הרשאה לדרישת צד שלישי, הודעת לצד השלישי על דרישות הגילוי והפרסום ומטרתן, והשגת את הסכמת הצד השלישי לכך. די.אן.אס קלאוד לא תעבד מידע שאינו תואם את תנאי הסכם זה. די.אן.אס קלאוד נוקטת באמצעי זהירות להגן על המידע מאובדן או משימוש לרעה.

הינך מסכים כי לכל שם מתחם שיירשם על-ידיך, המידע הבא יהיה נגיש לציבור באמצעות מאגר WHOIS כפי שנקבע על ידי מדיניות ICANN ויכול להימכר בשלמותו כמפורט בהסכם ICANN:

  • שם המתחם
  • השם שלך וכתובת הדואר שלך;
  • השם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספרי טלפון ומספרי פקס של אנשי קשר טכני ומנהלה;
  • המספרי פרוטוקול אינטרנט לשמות השרתים הראשיים והמשניים;
  • השמות התואמים של השרתים;
  • התאריך המקורי של הרישום ותאריך תפוגה;
  • שם עיקרי של שם השרת ושם השרת המשני;
  • זהותו של הרשם.
  •  
אתה מסכים כי ככל שהדבר מותר על ידי ICANN די.אן.אס קלאוד רשאית להשתמש במידע שסיפקת במהלך תהליך הרישום. אם הינך עוסק במכירה חוזרת של שמות מתחם, הינך מסכים לספק לכל אחד מהגורמים לגביהם השגת מידע אישי, מידע לגבי השימושים האפשריים במידע האישי שלהם בהתאם למדיניות ICANN. הינך מסכים לקבל את ההסכמה, וראיה לקבלת הסכמה זו מהגורמים הללו לשימוש זה במידע האישי שהם מספקים.

על מנת שדי.אן.אס קלאוד תוכל לעמוד בכל הכללים ובמדיניות ICANN בהווה ובעתיד בתחום מערכות שמות המתחם, הינך מעניק לדי.אן.אס קלאוד את הזכות לגלות לצד שלישי באמצעות מאגר הנתונים של הרישום הנגיש אונליין ובאופן אינטראקטיבי את המידע הבא שהינך נדרש לספק בעת הגשת בקשה לרישום שם מתחם;

א.     שם מתחם או תת שם מתחם שנרשם על ידך ;
ב.      שם הארגון שלך, סוגו או שמך, כתובת למשלוח דואר ;
ג.      שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספרי טלפון ומספרי פקס של אנשי קשר טכני ומנהלה ;
ד.      שמות שרתי ארוח וכתובות פרוטוקול אינטרנט של לפחות שני שרתים מארחים (שם אחד עיקרי ולפחות אחד משני) עבור שם הדומיין שלך או את שם המתחם. ניתן לפרט עד שישה (6) שרתים. אם מוגדרת יותר מכתובת IP אחת, השתמש ברשימה המופרדת בפסיקים ;
ה.     השמות של השרתים התואמים
ו.       התאריך המקורי של הרישום
ז.      תאריך התפוגה של הרישום

ייתכן כי די.אן.אס קלאוד תידרש להפוך מידע זה לזמין עבור צדדים שלישיים.
שם משתמש וסיסמה
בעת הזמנת שם מתחם באמצעות האתר, תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. בעתיד כשתבקש לבצע פעולות שונות בשמות המתחם שרשמת (כדוגמת שינוי פרטים, חידוש או העברת זכויות ההחזקה), תזוהה לפי שם המשתמש והסיסמה שבחרת. במקרה זה יהיה עליך רק לוודא כי פרטיך, כפי שהם מופיעים על גבי מסך המחשב, עדיין מעודכנים. במידה שאינם מעודכנים, אתה מתבקש לתקנם כדי שאפשר יהיה לטפל בבקשתך ובמקרה הצורך ליצור אתך קשר.
חלה עליך האחריות הבלעדית לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך, ולהימנע מהסכנה שיבוצעו פעולות בלתי-מורשות בשמות המתחם שרשמת. די.אן.אס קלאוד לא תהיה אחראית לכל פעולה, שתבוצע בקשר עם שמות המתחם שרשמת, כתוצאה מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות או שהתרשלת בשמירתם או שגילית אותם לצד שלישי.
 
חניית דומיין
בעת שימוש בשירותי הרישום או החידוש של שמות דומיין מאפשרת לך די.אן.אס קלאוד לעשות שימוש בשרתי ה- DNS שבבעלותה. במידה ואכן תעשה שימוש בשרתי ה-DNS  של די.אן.אס קלאוד עבור שם הדומיין שלך הנך מאשר כי די.אן.אס קלאוד תוכל בכל עת להפנות כל שם דומיין שאינו פעיל לדף חניית דומיין על פי החלטתה הבלעדית.
שם דומיין שאינו פעיל משמעו שם דומיין המוחזק על ידך ואשר בנקודת זמן נתונה כלשהי: (1) מוגדרים תחתיו שרתי ה- DNS של די.אן.אס קלאוד; (2) אינו מפנה לחשבון אחסון או דף אינטרנט אחר (בדי.אן.אס קלאוד או בספק אחר); ו- (3) אינו מפנה לשם דומיין אחר;
הנך מסכים כי די.אן.אס קלאוד עשויה להציג פרסומות בדפי חניית הדומיין והנך מבין כי הפרסומות בדפי חניית הדומיין עשויות להיות או לכלול, אך אינן מוגבלות, למנועי חיפוש מסחריים, לאתרי אינטרנט של גורם שלישי, לשירותים ומוצרים של גורם שלישי, לפרסומות לאתר די.אן.אס קלאוד, ו/או לשירותים ומוצרים של די.אן.אס קלאוד. די.אן.אס קלאוד שומרת על זכותה לשנות בכל זמן את התוכן ו/או המראה של פרסומת כזו, או להציגה באופן חלקי או מלא, על פי שיקול דעתה הבלעדי של די.אן.אס קלאוד, וללא כל הודעה מוקדמת לך. הנך מסכים כי כל ההכנסות (אם יהיו כאלה) הנובעות מדפי חניית דומיין כאלה יהיו שייכות באופן בלעדי לדי.אן.אס קלאוד אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים בכתב.
אם ברצונך להפסיק את ההפנייה של שם הדומיין שלך לדף חניית דומיין המסופק על ידי די.אן.אס קלאוד, תהיה זו אחריותך להיכנס לניהול החשבון שלך באתר ולשנות את שרתי ה-DNS  המוגדרים עבור הדומיין שלך כך שלא יפנו יותר לשרתי ה- DNS של די.אן.אס קלאוד, או להפנות את הדומיין לאתר אחר או לחשבון אחסון כלשהו.
 
תשלומים
בתמורה לשירותים, שדי.אן.אס קלאוד תספק לך בקשר עם רישום שמות המתחם או חידוש רישומם, אתה מתחייב לשלם לדי.אן.אס קלאוד את הסכומים העדכניים, הנוהגים אצלה מעת לעת ביחס לפעולות אלה. את התעריף העדכני, שבו תחויב, החל בעת הרישום, תוכל .. די.אן.אס קלאוד רשאית לשנות, לעדכן, להעלות או להפחית מעת לעת את התמורה הכרוכה בביצוע פעולות אלה, מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפיה.
הסכומים שתשלם לדי.אן.אס קלאוד בקשר עם רישום שמות המתחם או חידוש רישומם כוללים כבר את התשלום למנהל המרשם הרלבנטי לשם המתחם מהסוג שרשמת או חידשת.
מרגע שתשלים את תהליך ההזמנה או חידוש רישומו של שם המתחם, ובטרם נרשם השם במרשם השמות הרלבנטי, לא תהיה זכאי לקבל החזר כלשהו בגין התשלום שהתחייבת לשלם לחברה - אלא אם די.אן.אס קלאוד ומנהל המרשם הרלבנטיים יסכימו לכך, לפי שיקול דעתם המוחלט, לפנים משורת הדין ומבלי שתהיה עליהם חובה לעשות כן.
מכל מקום, לאחר רישום שם המתחם במרשם השמות הרלבנטי, לא תוכל עוד לקבל החזר כלשהו בגין התשלום שהתחייבת לשלם לדי.אן.אס קלאוד.
 
תשלום באמצעות כרטיס אשראי
 
לצורך ביצוע התשלום עליך להיות בעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי, הפועלות בישראל (ישראכארט, ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא ואמריקאן אקספרס). אתה מתיר בזאת לדי.אן.אס קלאוד לחייב את כרטיס האשראי שבבעלותך בתמורת הרישום או חידוש שם המתחם או כל שירות אחר שסופק לך.
 

תשלום בהעברה בנקאית
 
אם ברצונך לפרוע את התשלום באמצעות העברה לחשבון הבנק של די.אן.אס קלאוד, תוכל לפנות לדי.אן.אס קלאוד טלפונית. לאחר שתמסור לחברה את טופס ההתחייבות המתאים שישלח אליך, הכולל את פרטי השמות שאתה מבקש לרשום או לחדש, ולאחר שדי.אן.אס קלאוד תקבל בחשבון הבנק שלה את התשלום שבוצע בהעברה הבנקאית תפעל די.אן.אס קלאוד לרישום או חידוש השמות כמבוקש או לכל שירות אחר אשר הזמנת.
 
 

 
בכל אחת משיטות התשלום - ידוע לך, ואתה מסכים, שדי.אן.אס קלאוד לא תפנה למנהל מרשם השמות מהסוג שבחרת לרשום או לחדש, בבקשה לבצע את הרישום או החידוש, גם אם מצאה כי בקשתך תואמת את כל הכללים החלים לעניין רישום שם מתחם ובכללם כללי הסכם זה, כל עוד התמורה לא נפרעה לידיה לשביעות רצונה, או אם פרעון התמורה לא הובטח לשביעות רצונה.
רשמה או חידשה די.אן.אס קלאוד את שם המתחם טרם הפרעון, אך נסתבר לה כי התמורה לא נפרעה או סברה היא לחשוב כי התמורה נפרעה ונסתבר לה שלא כך הוא, רשאית היא לבטל את הרישום או החידוש לפי שיקול דעתה הבלעדי ובאופן מידי. אתה פוטר את די.אן.אס קלאוד, עובדיה, מנהליה, נציגיה או מי מטעמה, מכל טענה, תביעה או דרישה במקרה שתפעל לפי זכותה זו.
מכל מקום, במקרה שהשמות לא יירשמו על שמך (כגון, אך לא רק, אם נרשמו כבר), תוחזר לך התמורה בתוך 30 יום מבלי שתהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי די.אן.אס קלאוד. לתשומת לבך: במקרה שהשיק שמסרת לא יכובד מכל סיבה שהיא, תחויב בתשלום דמי טיפול בסך של 30 ₪.
 
די.אן.אס קלאוד אינה מקבלת ואינה חייבת לקבל תשלומים בכל דרך אחרת.
אם רשמת שם מתחם או חידשת את רישומו, והתמורה לא נפרעה בפועל לדי.אן.אס קלאוד, תהיה די.אן.אס קלאוד רשאית לנהוג בשם המתחם לפי שיקול דעתה, ובכלל זה לדרוש כי שם המתחם יועבר להחזקתה, לבטל את רישומו על שמך או לדרוש שיוחזר למאגר שמות המתחם הפנויים לרישום. כדי לממש את זכויותיה אלה אתה מסמיך את די.אן.אס קלאוד לפעול מטעמך כלפי מנהל מרשם שמות המתחם מהסוג שבחרת לרשום או לחדש, ופוטר את די.אן.אס קלאוד, עובדיה, מנהליה, נציגיה או מי מטעמה, מכל טענה, תביעה או דרישה במקרה שתפעל לפי זכותה זו.
 
 
 
תקופת הרישום וחידושו
שמות המתחם שבחרת לרשום או לחדש יירשמו על שמך למשך פרק זמן מוגבל, כאמור בכללי הרישום של מנהלי המרשם השונים. פרק הזמן הקובע לעניין תקופת הרישום או החידוש יופיע על גבי אישור הרישום אשר ישלח אליך בתום הליך הרישום או החידוש. עם תום תקופת הרישום ניתן לחדשו, כנגד תשלום מתאים ובכפוף לכך שבקשה לכך תתקבל אצל די.אן.אס קלאוד לא יאוחר מיום פקיעת התוקף, ובסיומות המאפשרות זאת לא יאוחר מתום תקופת 30 היום לאחר פקיעת התוקף כהגדרתה להלן. חלה עליך האחריות הבלעדית לדאוג לחידוש הרישום, ולשאת בכל התשלומים הכרוכים בכך, כפי שיהיו באותה עת. הנך פוטר בזאת במפורש את די.אן.אס קלאוד מכל אחריות לכל כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אבדן-רווח שייגרמו לך (גם ייגרמו) בגין אי-חידוש הרישום או פקיעת זכויותיך בשם המתחם. ניתן לחדש את הרישום באמצעות האתר. די.אן.אס קלאוד תשתדל, אך אינה מתחייבת, לשגר אליך תזכורת בדואר אלקטרוני בהתקרב מועד חידוש הרישום. אי עמידה בתנאי החידוש לרבות פירעון תשלום החידוש במועד כאמור לעיל בסעיף "תשלומים", יגרור פקיעה מיידית של זכויותיך.
 
 
 
פקיעת תוקף של רישום שם דומיין
הינך מאשר, כי לאחר פקיעת התוקף של תקופת הרישום של שם המתחם ולפני מחיקת שם המתחם במסד הנתונים של מנהל המרשם הרלוונטי, די.אן.אס קלאוד יכולה להפנות את שם המתחם לשרתי שמות מתחם (DNS) ו/או כתובות IP המצוינות על ידה, כולל, ללא הגבלה, לאף כתובת IP או לכתובות IP אשר מאחסנות עמוד אירוח או מנוע חיפוש מסחרי אשר עשוי להציג פרסומות, והינך מאשר כי די.אן.אס קלאוד תוכל להשאיר את פרטיך במסגרת מאגר נתוני ה- WHOIS ללא שינוי או שדי.אן.אס קלאוד תוכל לשנת את פרטי הקשר והרישום במסגרת מאגר נתוני ה- WHOIS עבור שם המתחם שפג תוקף כך שאתה לא תהיה יותר המחזיק של שם המתחם שפג תוקף.
 
לאחר פקיעת התוקף של תקופת שירותי הרישום של שם המתחם, הינך מאפשר כי מנהלי מרשם מסוימים עשויים לקבוע הליכים או תקופות חסד בהם ניתן לחדש שם מתחם רשום שפקע תוקף. הינך מאפשר כי הינך מקבל עליך את כל הסיכונים וכל התוצאות אם תחכה עד קרוב או עד אחרי תום תקופת רישום שם המתחם על מנת לנסות לחדש את הרישום. הינך מאשר כי די.אן.אס קלאוד, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לבחור לא לאפשר חידוש שלאחר פקיעת תוקף של שם מתחם וכי די.אן.אס קלאוד לא תשא באחריות כלשהי. הינך מאשר כי חידוש שלאחר פקיעת תוקף או תהליכי מחילה (redemption), אם בכלל, כרוכים בתשלומים נוספות אשר די.אן.אס קלאוד עשויה לקבוע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. הינך מאשר ומסכים כי ניתן לאפשר את רישומם או רישומם מחדש של שמ/ות מתחם שפקע/ו תוקף לכל גורם בכל זמן.
 
הינך מסכים כי אחרי פקיעת התוקף של תקופת שירותי הרישום של שם המתחם די.אן.אס קלאוד תוכל, לתקופה של שלושים (30) יום, (א) להסיר את שם המתחם מה-zone של סיומת שם המתחם (כלומר שם המתחם לא יפעל עוד), או (ב) להפנות את שם המתחם לשרתי שמות מתחם (DNS) וכתובות IP של אתרים המצוינות על ידה, כולל, ללא הגבלה, לכתובות IP אשר מאחסנות עמוד אירוח או מנוע חיפוש מסחרי אשר עשוי להציג פרסומות. אם די.אן.אס קלאוד תממש את זכותה תחת סעיף זה, ואם אתה לא תפנה לדי.אן.אס קלאוד לצורך תשלום וחידוש שם המתחם לפני תום תקופת שלושים (30) היום האמורה לעיל, הינך מסכים כי ויתרת על שם המתחם וכי הינך מעביר את כל הזכויות שעשויות היו להיות לך לגבי שם המתחם לידי די.אן.אס קלאוד.
לאחר תקופת שלושים (30) היום האמורה לעיל, הינך מסכים כי די.אן.אס קלאוד יכולה:
(1) למחוק את שם המתחם בכל זמן לאחר מכן, או (2) לשלם את דמי הרישום למנהל המרשם או לחלופין לאפשר לו להמשיך ולהיות רשום וכי די.אן.אס קלאוד עשויה לרשום את עצמה או צד שלישי כמחזיק של שם המתחם במאגר ה-WHOIS ולהפנות את שם המתחם לשרתי שמות מתחם (DNS) ו/או כתובות IP המצוינות על ידי די.אן.אס קלאוד או, (3) להעמיד את שם המתחם למכירה פומבית או לחלופין למכור את שם המתחם, ובמקרה כזה הינך מוותר על כל הזכויות ועל האחזקה של שם המתחם.
 
 
 
העברת הזכויות בשם מתחם
הנך רשאי להעביר לצד שלישי ("מקבל ההעברה") את כלל הזכויות שבידיך בשם מתחם, שרשמת באמצעותדי.אן.אס קלאוד, על דרך יידועה של די.אן.אס קלאוד ברצונך לעשות כן. ההעברה תיכנס לתוקפה והרישום ישונה בהתאם על-ידי דומיין נט רק בכפוף לתנאים מצטברים אלה: (1) קבלת הודעה בכתב ו/או באמצעות האתר ככל שתהא אפשרות כזו, על רצונך זה אצל די.אן.אס קלאוד. (2) התשלומים בגין רישום שם המתחם המועבר נפרעו לידי די.אן.אס קלאוד לשביעות רצונה, ולא ידועה לדי.אן.אס קלאוד מניעה כלשהי, לפי הסכם או דין, לבצע את ההעברה; (3) מקבל ההעברה אישר את הסכמתו לתנאי הסכם זה או ההסכם שיהיה בתוקף באתר בזמן ההעברה וכן לתנאי ההסכמים החלים אצל מנהל מרשם שמות המתחם מסוג השם שהועבר. די.אן.אס קלאוד שומרת את זכותה לדרוש כל מסמך נוסף ובכלל זאת הסכם חתום בנוסח שיקבע על ידה בין הצדדים, מאושר על ידי נוטריון או עורך-דין, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל זמן שתנאים אלו לא מולאו, יישאר הרישום כמות שהוא, בכפוף לתשלום אגרות החידוש, ודי.אן.אס קלאוד לא תישא בכל חבות שהיא הנובעת מאי שינוי הרישום. 
 
 
 
מתן זכויות שימוש בשם מתחם
אם נתת לצד שלישי זכויות להשתמש בשם מתחם שנרשם על שמך, לא ייגרע הדבר מאחריותך הבלעדית כלפי די.אן.אס קלאוד וכלפי מנהלי מרשם שמות המתחם מהסוג שנרשם על שמך, לקיום מלוא התחייבויותיך על-פי הסכם זה, אלא אם העברת את מלוא זכויותיך בשם המתחם לידי צד שלישי כאמור בפסקה הקודמת. בפרט, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אתה תישא באחריות הבלעדית לתשלום כל הסכומים בגין רישום שם המתחם, החזקתו וחידוש רישומו, כפי שסכומים אלה יהיו מעת לעת. היה ודי.אן.אס קלאוד תימצא חבה כל חבות שהיא בגין פעילות הצד השלישי בשם המתחם או תינזק בשל פעילות כאמור, תהא עליך החובה לשפות את די.אן.אס קלאוד שיפוי מלא או לפצותה פיצוי מלא, בהתאם. 
 
 
 
העברת ניהול שם מתחם לדי.אן.אס קלאוד
מוקנית לך הזכות להעביר את ניהול שם המתחם שלך לדי.אן.אס קלאוד (העברת רשם). לצורך כך עליך להגיש בקשה להעברת או לחידוש שם המתחם במקום המיועד לכך באתר די.אן.אס קלאוד. את הבקשה עליך לבצע בעצמך או באמצעות מי שזוהה על ידך בעת הרישום כנציגך המורשה ופרטיו מצויים בידי די.אן.אס קלאוד. בקשתך לא תיכנס לתוקפה, אלא לאחר שדי.אן.אס קלאוד אישרה את קבלתה בהודעה שתימסר לך בדואר אלקטרוני.
אם תרצה להעביר את זכויות ההחזקה בשם המתחם, במקביל להחלפת רשם שמות המתחם, יהיה עליך לספק לדי.אן.אס קלאוד, בנוסף לאישור כאמור לעיל, את אחד מהמסמכים כדלקמן: (1) הסכם תקף בין הצדדים לעניין העברת זכויות האחזקה בשם המתחם; (2) החלטה סופית של גוף מוכר ומוסמך ליישוב סכסוכי שמות מתחם; (3) צו בית משפט.
קודם לקבלת השירות להחלפת רשם שמות המתחם, הנך מתחייב לשלם לדי.אן.אס קלאוד דמי טיפול לצורך ביצוע ההחלפה, כפי שיהיו מעת לעת. החלפת רשם שמות המתחם לא תיעשה אלא על פי בקשתו של מחזיק שם המתחם, כפי שנרשם במערכת רישום שמות המתחם בהתאם להנחיות מנהלי הרישום. אתה מצהיר כי הנך בעל הסמכות המלאה כמחזיק שם המתחם ליזום את העברת ניהול שם המתחם לדי.אן.אס קלאוד או שמחזיק שם המתחם הקנה לך סמכות מלאה לביצוע ההעברה כאמור. די.אן.אס קלאוד, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לדרוש ממך להציג בפניה מסמכים המוכיחים כי למגיש הבקשה ניתנה הסמכות המלאה להגשתה. די.אן.אס קלאוד עשויה לדחות בקשה להעברת ניהול שם המתחם לידיה אם: (1) הבקשה הוגשה לפני שחלפו 60 (ששים) יום מהמועד בו הוגשה הבקשה לרישום שם המתחם לרשם שמות המתחם המקורי; (2) במקרים המפורטים ב – UDRP לגבי שמות מתחם בסיומת גנרית (gTLDs) או במקרים המפורטים במדיניות ליישוב סכסוכים הספיציפית של הסיומת של שם המתחם; (3) אם כנגד מחזיק שם המתחם תלוי ועומד צו כינוס נכסים או צו פירוק; (4) כשקיימת מחלוקת בקשר עם זהותו של מחזיק שם המתחם; (5) בכל מקרה שהחלפת רשם שמות המתחם תהא אסורה על פי כל דין. בהגשת הבקשה להחלפת רשם שמות המתחם, הנך מצהיר כי בדקת ומצאת כי אף לא אחת מההגבלות המפורטות לעיל מתקיימות. התשלום בגין ביצוע החלפת רשם שמות המתחם , במידה ויהיה כזה, לא יוחזר ואולם די.אן.אס קלאוד רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר את התשלום לבקשה נוספת שתוגש על ידך, להחלפת רשם שמות מתחם בנוגע לשם מתחם נוסף.
עם השלמתה בהצלחה של העברת ניהול שם המתחם לדי.אן.אס קלאוד, יחייבו אותך תנאי הסכם זה. במקרה של העברת רשם של שם מתחם בסיומת גנרית (gTLD) או בסיומות אחרות בהן קיימת דרישה כזו של מנהל המרשם, מועד תפוגת רישום שם המתחם יוארך באופן אוטומטי בשנה אחת. עבור שם מתחם בסיומת גנרית (gTLD) יוארך מועד תפוגת הרישום באופן זה רק במקרה שתקופת רישום שם המתחם לאחר ההארכהלא תעלה על עשר שנים.
 
 
פרטיות
שמירת הפרטים. הפרטים האישיים, שאתה מוסר בעת הזמנת שם המתחם באתר, ישמרו במאגר המידע של די.אן.אס קלאוד וכמו כן יועברו למנהלי מרשם שמות המתחם שבחרת. אינך חייב לפי החוק למסור פרטים אלה לדי.אן.אס קלאוד ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, לא ניתן יהיה לרשום את שמות המתחם או לטפל בבקשתך בלא הפרטים שנדרשת למסור. אתה מסכים בזאת לשימוש בפרטיך בהתאם להוראות הסכם זה, הן בתקופה ששמות המתחם שרשמת יהיו רשומים על שמך והן לאחר מכן.
הסכמה לפירסום ברבים. ידוע לך, ואתה מסכים, שדי.אן.אס קלאוד או מנהלי שמות המתחם הרלבנטים לשם המתחם שבחרת לרשום או לחדש, רשאים לפרסם את פרטיך ואת פרטי שמות המתחם שרשמת או חידשת - בין אם באינטרנט או במדיה דיגיטלית או בכל דרך אחרת שיימצאו לנכון, לפי שיקול דעתם הגמור. פרסום כזה ייעשה, בין השאר, במסגרת מאגרי נתונים מסוג Who Is המאפשרים להיוודע לזהותם ופרטיהם של בעלי ומחזיקי שמות מתחם, לרבות שמותיהם של אנשי הקשר האדמיניסטרטיביים והטכניים שנמסרו בעת הזמנת שם המתחם וזהותו של שרת שמות המתחם המנהל את השמות. לא כל מנהלי מרשם שמות המתחם מנהלים מערכת מקוונת, המאפשרת להיוודע את פרטי המחזיקים הרשומים של השמות. די.אן.אס קלאוד אינה מבטיחה כי בסיס נתונים כזה ינוהל בקשר עם שמות מתחם מהסיומת שבחרת לרשום או לחדש.
זכות לקבל הודעה: הינך נותן לדי.אן.אס קלאוד את הזכות לקבל תלונות בכתב מצדדים שלישיים בנוגע למידע שיקרי או בלתי מדויק במאגר WHOIS והינך מסכים לפעול על פי הנהלים והתקנות שבתוקף באותה עת.
מידע. בעת השימוש באתר רשאית די.אן.אס קלאוד לאסוף מידע על הרגלי הצריכה שלך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך ועוד. די.אן.אס קלאוד תשמור את המידע במאגריה ותשתמש בו בהתאם להוראות הסכם זה. לדי.אן.אס קלאוד זכות לשמור את המידע במהלך תקופת הרישום ובמשך שנים לאחר מכן.
מידע שבידי די.אן.אס קלאוד. אם רכשת בעבר שירותים מדי.אן.אס קלאוד, תהיה החברה רשאית להשתמש במידע המצוי בידיה אודות פרעון חשבונותיך כדי להחליט אם להתיר לך לרשום מוצרים ושירותים נוספים. אתה מסכים בזאת לשימוש במידע לצורך זה.
סודיות הפרטים האישיים והמידע. די.אן.אס קלאוד רשאית להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, במקרים המפורטים להלן - וזאת מבלי לגרוע מהסכמתך לפרסומם של פרטים אלה כאמור לעיל:
 
·      במקרה שהפרת את הצהרותיך בהסכם זה או את הוראות הסכם זה - לרבות ההסכמים של מנהלי מרשם שמות המתחם מהסוג שרשמת או חידשת והכלולים בהסכם זה כאמור לעיל - או אם ביצעת באמצעות האתר או שמות המתחם שבבעלות או בקשר עם רישום שמות מתחם או חידוש רישומם, פעולות שבניגוד לדין או נסיון לבצע פעולות כאלה;
 
·      אם התקבל בידי די.אן.אס קלאוד צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 
·      בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין די.אן.אס קלאוד;
 
·      די.אן.אס קלאוד תהיה רשאית - ואתה מסכים לכך - להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר למנהלי מרשם שמות המתחם מהסוג שביקשת לרשום או לחדש;
·      אם די.אן.אס קלאוד תארגן את פעילותה במסגרת תאגיד אחר, היא תהיה זכאית להעביר לאותו תאגיד העתק מן המידע, שנאגר אודותיך בדי.אן.אס קלאוד, ובלבד שיקבל על עצמו כלפיך את הוראות סעיף הפרטיות בהסכם זה;

עיון במידע ותיקונו. מוקנית לך הזכות על פי חוק לבקש לעיין במידע לגביך, המוחזק במאגרי המידע של די.אן.אס קלאוד. לצורך כך, עליך להגיש בקשה בכתב, חתומה על ידך, הממוענת לדי.אן.אס קלאוד והכוללת את הפרטים הבאים: שם המאגר ומענו, שמך המלא, מספר תעודת זהות, שם אביך, מענך (כולל מיקוד), המידע בו הנך מבקש לעיין והנימוקים לבקשתך. בכפוף להסכמת די.אן.אס קלאוד לבקשתך, תוזמן לעיין במידע במשרדי החברה, . די.אן.אס קלאוד תשלח למענך הזמנה לעיין במידע. מועד העיון במידע יתקיים בתוך 30 יום מיום שנתקבלה פנייתך. די.אן.אס קלאוד רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשגר למענך, במסירה אישית, את תדפיס המידע המבוקש וזאת כחלופה לעיון במשרדי החברה. די.אן.אס קלאוד רשאית לחייב אותך בתשלום בגין פנייתך לעיין במידע.
בנוסף, מוקנית לך הזכות לבקש לתקן מידע לגביך, האגור במאגרי המידע של די.אן.אס קלאוד, שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן. לצורך זה, עליך לפנות, במכתב רשום לדי.אן.אס קלאוד ולפרט מהו המידע שיש לתקנו. תיקון המידע ייעשה בהתאם לפנייתך ובכפוף למיטב שיפוטה של די.אן.אס קלאוד. תשובתה של די.אן.אס קלאוד לפנייתך, תישלח למענך. פרסום פרטיך על פי הוראות הסכם, יעודכן בעקבות פנייתך, ככל שנדרש הדבר.
דואר מסחרי. די.אן.אס קלאוד רשאית לשלוח אליך דברי דואר שיכללו מידע מסחרי ופרסומי על שירותיה, מבצעים באתר, הצעות ללקוחותיה ועוד. בנוסף, די.אן.אס קלאוד תהיה רשאית לשגר אליך מדי פעם, לפי שיקול דעתה, גם פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, מבלי להעביר לידיהם את פרטיך. אם תבקש לחדול מקבלת דברי דואר מסוג זה, תוכל לעשות כן על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת .
סטטיסטיקה. די.אן.אס קלאוד רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת רכישת שמות המתחם או חידוש רישומם, ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר, לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. די.אן.אס קלאוד תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.
אבטחת המידע. די.אן.אס קלאוד מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. חדירה למערכות המחשב של האתר או של די.אן.אס קלאוד מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל, שעונשה עד חמש שנות מאסר. אתה מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי די.אן.אס קלאוד או האתר, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
הסכמת צד שלישי לשימוש במידע. במקרה שבקשתך לרישום שם המתחם כוללת פרטים של צד שלישי, הנך מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת של אותו צד שלישי לשימוש בפרטיו, בהתאם להוראות הסכם זה.
שימוש במידע ואבטחתו. די.אן.אס קלאוד מצהירה כי לא תעשה כל שימוש בפרטיך, אלא בהתאם להוראות הסכם זה ותנקוט באמצעים סבירים להגן על המידע מפני אובדן, שימוש לרעה, גישה לא מורשית, שיבוש, מחיקה וחשיפה שלא כדין.
 
 
הגבלת אחריות
די.אן.אס קלאוד אינה מתחייבת כלפיך שתפיק תועלת מסחרית, או כל טובת הנאה אחרת, בין אם בכסף ובין אם בשווה כסף, משמות המתחם שהנך רושם באמצעות שירותיה.
די.אן.אס קלאוד אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יסופקו במחיר הזול ביותר, או בתנאי התשלום הטובים ביותר, או יהלמו את צרכיך ודרישותיך. האחריות לבדוק את התאמתם של השירותים הללו לצרכיך ואת כדאיות רכישתם חלה עליך בלבד.
די.אן.אס קלאוד לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לך בשל מעשה או מחדל של איזה ממנהלי המרשם - לרבות בשל סירוב לרשום שם מתחם, הקפאתו של שם מתחם שנרשם, השעייתו או ביטולו.
השירותים הניתנים ע"י די.אן.אס קלאוד ובכללם השירותים באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי די.אן.אס קלאוד בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך.
החברה אינה נושאת כלפיך באחריות כלשהי לפקיעת רישומו של שם המתחם, אי חידוש הרישום ו/או ביצוע כל פעולה שהאחריות לבצעה מסורה לך.
אחריות החברה כלפיך בקשר עם רישום שם המתחם, בדיקת הבקשה לרישומו והטיפול בו לאחר שנרשם - מוגבלת כאמור במפורש בכללים אלו.
הנך מצהיר בזה כי אתה מודע ומסכים לכך שרישום שם מתחם אינו מקנה לך כל זכויות בעלות או זכות קניינית אחרת בשם המתחם – אלא זכות חוזית להחזקת שם המתחם בלבד לפרק הזמן שיוגדר עם רישום או חידוש רישום השם.
די.אן.אס קלאוד אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי די.אן.אס קלאוד, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל די.אן.אס קלאוד או מי מספקיה.
די.אן.אס קלאוד נוקטת אמצעים לאבטחת המידע באתר, אך אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, נסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקטת די.אן.אס קלאוד יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר - לרבות מידע שנאגר אודותיך - או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי די.אן.אס קלאוד.
די.אן.אס קלאוד לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי חשבונך באתר או לכל שימוש לרעה שייעשה בו, הנובעים מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי.
די.אן.אס קלאוד אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. די.אן.אס קלאוד אינה אחראית גם להצעות מסחריות שתקבל מצדדים שלישיים, אם בחרת לקבל הצעות כאלה במסגרת תהליך ההרשמה לאתר, או מוצרים ושירותים שתרכוש מהם. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי די.אן.אס קלאוד.
ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על-ידי די.אן.אס קלאוד, החברה אינה נושאת באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם - לרבות שלמותו, דיוקו, עדכניותו ונכונותו - או לכל פרט אחר הקשור עימם. די.אן.אס קלאוד לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים, שאליהם תגיע באמצעות האתר.
אתה פוטר בזאת את די.אן.אס קלאוד, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה מכל אחריות ל- (א) השעיה, ביטול, אבדן או שינוי ברישום שמות המתחם שביקשת לרשום או לחדש באמצעות האתר או שירותי די.אן.אס קלאוד; (ב) כל טעות, מחיקה, גריעה או כל פעולה אחרת שנעשו על ידי מנהל המרשם, הנובעות או קשורות במישרין או בעקיפין עם בקשתך לרישום שם המתחם ו/או עם רישום או אי רישום שם המתחם המבוקש על ידך. (ג) שימוש שיעשו צדדים שלישיים, שאינם בשליטת החברה, במידע שמסרת לצורך רישום או חידוש רישומו של שם מתחם באמצעות האתר; (ד) הפרעות או עיכובים בגישה לאתר; (ה) שיבושים בהגעת הפרטים שמסרת בעת הזמנת שם המתחם - לרבות אי-הגעת מידע או הגעתו כשהוא משובש, לא תקין או בלתי ניתן לפענוח מכל סיבה שהיא (לרבות תקלות במערכות של די.אן.אס קלאוד עצמה) - וכל תוצאה הנובעת משיבושים כאמור; (ו) עיבוד ורישום שמות המתחם, שהזמנת או חידשת את רישומם, באמצעות האתר או החברה; (ז) כל טענה, תביעה או דרישה שתוגש נגדך על-ידי צד שלישי, בטענה שהפרת את זכויותיו ע"י רישום שמות המתחם - לרבות תוצאותיו של כל הליך משפטי שיתקיים בגין כל טענה, תביעה או דרישה כאמור, בין אם בערכאות בישראל או בחו"ל ובין אם במסגרת הליכי בוררות או מעין-בוררות, כאמור בכללים לפתרון מחלוקות, החלים על שמות המתחם מהסוג שרשמת או חידשת; (ח) כל נזק, אבדן, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו לך בגין השימוש בשירותי די.אן.אס קלאוד - ובכלל זה כל נזק עקיף או תוצאתי. לעומת זאת אם נגרם לך נזק בשל מעשה או מחדל שביצעה די.אן.אס קלאוד בזדון או ברשלנות רבתי, סך כל הפיצוי שתהיה זכאי לו מדי.אן.אס קלאוד לא יעלה על התמורה ששילמת לידיה בפועל עבור רישום, חידוש או כל שירות אחר עבור שם המתחם הרלוונטי, או שהיה עליך לשלם לה, בגין השירות שסופק לך בפועל עבור אותו שם מתחם.
הנך מסכים לפטור מכל חבות את מנהלי הרישום, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמם, מכל חבות או אחריות הקשורה עם או נובעת מרישום שם המתחם שלך בסיומת .infoוכן הנך מתחייב בזאת לשפותם בגין כל טענה, תביעה או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי, לרבות הוצאות ושכר טרחת עורך דין ולנהל בעצמך ועל חשבונך את ההגנה מפני כל טענה, תביעה או דרישה כאמור, הקשורה עם או נובעת מרישום שם המתחם שלך. התחייבות זו תישאר בתוקף גם לאחר סיומו או ביטולו של הסכם זה, מכל סיבה.
הנך מסכים לפטור מחבות ולשפות את מנהל המרשם של שמות המתחם בסיומת .name, מנהליו, עובדיו ומי מטעמו וכן להגן עליו בגין ומפני כל תביעה, נזק, אחריות, הוצאות, לרבות שכר טרחת עורכי דין סבירים, הנובעים או הקשורים ברישום שם המתחם על ידך. הסכמה זו תחול גם לאחר ביטולו או סיומו של הסכם זה מכל סיבה.
 
 
שיפוי בשל הפרת תנאי ההסכם
אתה מתחייב בזאת לשפות את די.אן.אס קלאוד, עובדיה, מנהליה, מי מטעמה ו/או איזה ממנהלי מרשם השמות מהסוג שרשמת או חידשת (ובפרט חברת VeriSign.Inc לסיומות .com, .net ו-  name., חברת Public Interest Registry לסיומת org., חברת NeuStar Inc. לסיומת .biz, חברת Afilias Limited לסיומתinfo , חברת Employ Media LLC  לסיומת .jobs, חברת mTLD Top Level Domain LLC  לסיומת .mobi, חברת DotAsia Organization Limited לסיומת .asia חברת Telnic Limited לסיומת tel. וחברת ICM Registry LLC לסיומת xxx.), על כל נזק, הוצאה, תשלום, הפסד או אבדן רווח - לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - שייגרמו להם בשל הפרת תנאי הסכם זה, או בשל כך שיתברר כי איזו מהצהרותיך בהסכם זה אינה נכונה, ובכלל זאת בשל רישום שם מתחם המפר את זכויותיו של צד שלישי.
 
 
שינויים באתר ובשירותי הרישום
די.אן.אס קלאוד תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך בשירותים אלה או באתר ותפעולו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בהתפתחות העסקית ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי די.אן.אס קלאוד בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
 
הפסקת השירות
די.אן.אס קלאוד רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או מפסיקה את שירותי הרישום וחידוש רישומם של שמות המתחם, כולם או חלקם - וזאת בין אם באופן קבוע ובין אם לתקופה מוגבלת. די.אן.אס קלאוד אינה חייבת להודיע לך אישית על החלטתה זו, אולם היא תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות שבעה ימים מראש. במקרה זה, יהיה עליך לבצע פעולות בקשר עם שמות המתחם שברשותך כפי שיפורסם בהודעה - כגון שינוי פרטים או חידוש הרישום  - ישירות מול מנהלי המרשם הרלבנטיים. לא תהיה לך כלפי די.אן.אס קלאוד, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה כל טענה, תביעה או דרישה בגין הפסקת השירות כאמור לעיל.
הינך מאשר ומסכים כי די.אן.אס קלאוד והרשם רשאים לשלול, לבטל או להעביר כל רישום או עסקה, או לשים כל רישום שם מתחם תחת נעילה, להשהות או להחזיק במעמד דומה, כפי שימצאו לנכון על-פי שיקול דעתם הבלעדי והבלתי מוגבל: (א) לעמוד בכל מפרטים שאומצו על ידי קבוצות בתעשייה המוכרות וברות הסמכות בנוגע לאינטרנט, (ב) לתקן טעויות שנעשו על ידי מרשם או רשם בקשר עם רישום שם מתחם, או (ג) בשל אי תשלום עבור רישום; (ד) כדי להגן על השלמות והיציבות של המרשם (ה) לציית לחוקים החלים, תקנות או דרישות לאכיפת חוק בקשות של רשויות אכיפת החוק, או בתהליך פתרון סכסוכים; (ו) לציית לכללים ולתקנות החלים של ICANN לרבות, ללא הגבלה, הסכם הרשם; (ז) כדי להימנע מכל אחריות, פלילית או אזרחית, על הרשם והמרשם לרבות שותפיו, חברות קשורות או חברות בנות, נושאי משרה, דירקטורים, מועסקים (ח) על-פי תנאי הסכם זה, (ט) במהלך פתרון מחלוקות.

קניין רוחני
אתה מצהיר ומאשר כי ידוע לך, ואתה מסכים, שדי.אן.אס קלאוד היא הבעלים של מאגר המידע שהיא מנהלת במסגרת תפעולו של האתר והשירותים שהיא מעניקה. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותי רישום וחידוש שמות המתחם שהחברה מספקת באמצעותו - לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר והסודות המסחריים - הינם רכושה של די.אן.אס קלאוד בלבד, או של צדדים שלישיים שדי.אן.אס קלאוד קיבלה מהם רשיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
אתה מקנה בזאת לחברה - וכן למנהלי מרשם השמות מהסוג שבחרת לרשום או לחדש - רישיון כלל עולמי, בלתי-מוגבל בזמן ובלא תמורה - להשתמש בכל הפרטים שמסרת בעת רישום שמות המתחם, לרבות שמות המתחם עצמם, ובכלל זה להעתיקם, להפיצם, לפרסמם, למוסרם לציבור ולהציגם בפומבי. האמור לעיל אינו חל על פרטי אמצעי התשלום שמסרת, שישמשו לצורך פרעון התמורה המגיעה לדי.אן.אס קלאוד על-פי הסכם זה ולא יפורסמו ברבים. לדי.אן.אס קלאוד אין זכויות בעלות בנתונים אלה, לבד מזכויות השימוש כאמור לעיל.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של די.אן.אס קלאוד בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן).
אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר או במסגרת שירותי די.אן.אס קלאוד, בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות שמות המתחם בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.
אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר או במסגרת שירותי די.אן.אס קלאוד לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הסכמת די.אן.אס קלאוד בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר או משירותי די.אן.אס קלאוד באמצעות תוכנות מסוג robots, crawlers וכיו"ב.
אין להציג את האתר בתוך מסגרת (frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עמוק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
אין להציג את האתר בעיצוב או במימשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו די.אן.אס קלאוד, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה בכתב ומראש.
שם האתר וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שמה של די.אן.אס קלאוד וסימני המסחר שלה - הם כולם רכושה של די.אן.אס קלאוד בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 
 
שינויים בהסכם
הואיל שהאינטרנט ומערכת שמות המתחם - לרבות ניהולם ורישומם - מתפתחים ומשתנים בתדירות גבוהה, ובמרוצת הזמן נצבר ניסיון עסקי רב בקשר עימם, רשאית די.אן.אס קלאוד לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה. שינויים כאמור יבוצעו גם כדי להתאים את ההסכם להסכמים עם מנהלי המרשם, שדי.אן.אס קלאוד תחתום או כדי להתאימו לנסיבות העסקיות המתחדשות. תנאי ההסכם החדשים שיפורסמו באתר יחולו עליך עם פרסומם ו/או מיד עם חידוש הרישום של שמות המתחם, או בעת שינוי פרטי הרישום.
 
 
דין בוררות וסמכות שיפוט
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
למעט אם נקבע אחרת ב – UDRP או בכל מדיניות אחרת לפתרון סכסוכים בשמות מתחם, ביחס לכל סכסוך הנשלט על ידי מדיניות כאמור, כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם אתר האינטרנט של די.אן.אס קלאוד, או בקשר עם השירותים המסופקים על ידה, או בקשר עם תנאי שימוש אלה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.
הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר תל-אביב. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.
על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.
בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב.
סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.
בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
 
 

תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין די.אן.אס קלאוד בקשר עם הזמנת שמות מתחם וחידוש רישומם.